Inschrijvingsleidraad Circulair slopen - EMVI

EMVI TEKST 

Bij deze aanbesteding biedt de gemeente de inschrijvers gelegenheid om zich in het kader van EMVI te onderscheiden op het gebied circulair slopen.

Op basis van het beschreven criterium wordt de fictieve korting toegekend.

 

Criterium
Duurzame invulling van circulair slopen

 

Doel
De circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De opdrachtgever wil hier ook een bijdrage aan leveren.

 

De opdrachtgever wil het object op een circulaire wijze laten slopen, waarbij de opdrachtnemer de verplichting aangaat om zoveel mogelijk functionele producten, deelproducten en vrijkomende materialen te behandelen volgens de R-Strategie van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Circulair slopen is een proces waarbij alle betrokken partijen op zoek gaan om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de vrijkomende sloopmaterialen. In het sloopbestek en het sloop- en scheidingsplan van de sloopaannemer wordt de wijze van selectieve sloop en afvoer van de sloopmaterialen vastgelegd.

 

Minimale Eis Technische bekwaamheid
De sloopwerkzaamheden dienen volgens de BRL SVMS-007 te worden uitgevoerd. De inschrijver of één der combinanten moet in het bezit zijn van een geldig BRL SVMS-007-certificaat. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een Certificerende Instelling, die daartoe is erkend door een nationale Accreditatie Instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Als bewijsmiddel dient inschrijver een kopie van de geldige certificaat te leveren.

 

De opdrachtgever verstrekt een overzicht van de te scheiden materialen en (deel)producten op basis van de stoffeninventarisatie conform de BRL SVMS-007 en de materialeninventarisatie. De opdrachtnemer geeft aan hoe deze verwerkt en/of voor hergebruik worden aangeboden door middel van een scheidingsplan overeenkomstig par. 4.3.5 lid 8 van de BRL SVMS-007 en een stoffenverantwoording overeenkomstig par. 4.3.2 van de BRL SVMS-007. De opdrachtnemer dient expliciet in de stoffen- en materialeninventarisatie te vermelden aan welke recyclers/verwerkers/afnemers de vrijkomende materialen / (deel)producten aangeboden worden.

 

Fictieve korting
Hoe circulairder, des te meer (fictieve) korting. Deze korting wordt van het totaal van de aanneemsom getrokken, waarna de EMVI-prijs overblijft.

 

Stoffeninventarisatie
In dit project is gekozen op basis van de stoffeninventarisatie om voor wat betreft de te verwijderen materialen de inschrijvers middels een EMVI criterium te stimuleren om tot een nog duurzamere invulling te komen. De doelstelling is dat de geselecteerde vrijkomende materialen circulair worden, oftewel weer ((deels) functioneel) gebruikt worden of dat de beoogde eigenschappen van de materialen behouden blijft.
De aangeboden percentages in het invulformulier Duurzaam materiaal (bijlage X) worden onderdeel van het contract en dient representatief te zijn voor al het toe te verwijderen materialen van het betreffende type.

 

Berekening
Voor elk materiaal kan met behulp van de bijbehorende percentages en onderstaande formule de meerwaarde duurzaamheid als volgt worden bepaald. Op de website SloopCirculair.nl staat in het het tabblad Informatie aannemer een invulschema waarmee de meerwaarde berekend kan worden.

 

EMVI-formule: f (%) = 100 – (aangeboden %  / 100-basiseis %)2

 • groter dan 100 %  –> Ongeldige inschrijving
 • basiseis %  minus 100-basiseis %
 • kleiner dan formule %   tot 0 %
 • kleiner dan  0 % –> Ongeldige inschrijving

 

Totale fictieve korting
EMVI wordt bepaald door van alle inschrijvers de aanneemsom te verminderen met de berekende fictieve korting. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijvingssom wordt de opdracht gegund. Afronding van de fictieve korting vindt plaats naar het dichtstbijzijnde bedrag in hele euro’s.

 

Voorbeeldberekening

Basiseis % = 90% (op basis van tonnen)
Aangeboden % = 94% (op basis van tonnen)
Maximale fictieve korting = €30.000,-

 

Op basis van de formule is behaalde meerwaarde duurzaamheid = 64 % 
De behaalde meerwaarde op dit onderdeel is dus 64% van €30.000,- = €19.200,-

 

Malus
Indien blijkt dat de bij inschrijving het aangeboden percentage afwijkt van het gerealiseerde percentage waarde zal middels onderstaande tabel een correctiefactor worden bepaald. Met correctiefactor kan aan de hand van de maximale meerwaarde op dat onderdeel de malus worden berekend. De malus komt ten goede aan de opdrachtgever.

delta MKI = gerealiseerde %  – aangeboden %

 

Tabel correctiefactor: delta % –> correctiefactor

 • 0 –> 0
 • 1,00 –> 0,05
 • 2,00 –> 0,1
 • 3,00 –> 0,15
 • 4,00 –> 0,2
 • 5,00 –> 0,25
 • 6,00 –> 0,3
 • 7,00 –> 0,35
 • 8,00 –> 0,4
 • 9,00 –> 0,45
 • 10,00 of hoger 0,5

 

Voorbeeldberekening

De malus bij een lager gerealiseerd percentage is:

Gerealiseerd % = 87% (op basis van tonnen)
Delta % = 7% (Gerealiseerd % – Aangeboden %)
Correctiefactor = -0,3
Malus = -0,3 * €30.000,- = €9.000,-

 

Beoordeling circulariteit

De aannemer dient voor de benoemde materiaalstromen te voldoen aan het aangeboden percentage van circulariteit, uitgedrukt in een percentage van de totale benoemde materiaalstroom uit het project.

Van alle benoemde materialen dient aangegeven te worden welk percentage waar heen gaat. Deze uitkomst dient toetsbaar te zijn voor de opdrachtgever of een door hem daartoe aangewezen partij. De opdrachtnemer dient hiervoor schriftelijk afspraken te maken met de verwerker voor het kunnen traceren van de grondstoffen tot het moment dat deze weer wordt ingezet voor het produceren van materialen. Dit zijn project gemarkeerde afleveringsbonnen op basis waarvan de genoemde grondstofstromen traceerbaar zijn.

De aannemer dient aan de opdrachtgever en/of een door hem daartoe aangewezen partij de mogelijkheid te worden geboden dat een audit en inspecties worden uitgevoerd ten aanzien van het naleven van de opgegeven gewichtspercentage van het aangeboden EMVI percentage. Voor de beoordeling van projecten omtrent duurzaamheid wordt de expertise van een certificerende instelling ingezet.

In www.SloopCirculair.nl is opgenomen dat het project wordt beoordeeld volgens de Procedure informatie overdracht. Hiervoor dient het project te worden aangemeld in de projectenmodule van BouwCirculair.
De totale kosten voor gebruik bedragen € 825,- excl. btw per project.
Een project dat aantoonbaar voldoet aan de eisen krijgt een Projectcertificaat dat overlegd moet worden aan de opdrachtgever.

 

Bijlage X Invulformulier duurzame materialen

 

Aanbieding percentage duurzaam materiaal

 

Duurzaam Product

 • Materiaal
 • Aangeboden percentage (%)
 • Eenheid

 

Per duurzaam materiaal het aan te bieden percentage invullen.

 

 • Bedrijf
 • Naam
 • Functie
 • Handtekening
 • Datum