Beoordeling Circulariteit van het sloopproject door Certificerende Instelling

Gecontroleerd wordt of en in welke mate in het project het circulariteitsprofiel (de aangeboden prestatie) is gerealiseerd zoals is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In SloopCirculair is opgenomen dat alle projecten administratief worden beoordeeld en bij een op de tien projecten een inspectie wordt uitgevoerd. De aannemer overlegt als bewijs een Projectcertificaat aan de opdrachtgever dat voldaan is aan de eisen.
De informatieoverdracht over de toepassing en mate van duurzaamheid wordt vastgelegd in de projectenmodule van SloopCirculair.nl.

 

Beoordeling van het project door certificerende instelling

Ten behoeve van de beoordeling moeten de volgende documenten in de projectenmodule worden gezet:

  • De bestekteksten met de criteria voor de circulaire sloop.
  • Stoffeninventarisatie en overzicht van herbruikbare producten.
  • De inschrijving van de aannemer m.b.t. tot de criteria voor de circulaire sloop.
  • Het kwaliteitsplan van de aannemer voor het betreffende project.
  • Certificaten van de sloopaannemer en de recyclebedrijven.

Inspectie tijdens de uitvoering van het project

Hierbij wordt op het werk gekeken of de aannemer werkt conform zijn inschrijving en kwaliteitssysteem voor het project. Bij tekortkomingen worden deze door de aannemer binnen twee weken aantoonbaar opgelost. Bij tekortkomingen waarbij niet aantoonbaar gewerkt wordt  zal een extra inspectie worden uitgevoerd. Projectinspecties kunnen op de volgende locaties uitgevoerd worden:

  • Projectlocatie: deze inspectie wordt uitgevoerd op de slooplocatie.
  • Be- of verwerkingsinrichting: deze inspectie is gericht op de juiste verwerking van de verkregen grondstoffen uit het gesloopte bouwwerk tot grondstof voor nieuwe duurzame producten.

Tekortkomingen  worden gerapporteerd aan de aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties uitgevoerd worden.