Beoordeling Circulariteit van het sloopproject door Certificerende Instelling

De beoordeling van de bij inschrijving opgegeven mate van circulariteit wordt door een certificerende instelling uitgevoerd (SKG-IKOB certificatie B.V.). Hiertoe dient de sloopaannemer aan de opdrachtgever en/of een door hem daartoe aangewezen partij de mogelijkheid te bieden controles uit te voeren ten aanzien van het naleven van de opgegeven wijze van hergebruik en recycling.

Gecontroleerd wordt of en in welke mate in het project het circulariteitsprofiel (de aangeboden prestatie) is gerealiseerd zoals is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In SloopCirculair is opgenomen dat alle projecten administratief worden beoordeeld en bij een op de tien projecten een inspectie wordt uitgevoerd. De aannemer overlegt als bewijs een Projectcertificaat aan de opdrachtgever dat voldaan is aan de eisen.
De informatieoverdracht over de toepassing en mate van duurzaamheid wordt vastgelegd in de projectenmodule van SloopCirculair.

 

Beoordeling van het project door certificerende instelling

Dit doen we bij de sloopprojecten in 4 stappen:

Stap 1 – controle criteria bestek

Stap 2 – kijken of er ingevoerd wordt (quick check)

Stap 3 – kijken of de aangeleverde zaken kloppen (project check)

Stap 4 – eind check om te kijken of de niet kloppende punten goed zijn aangeleverd

 

Ten behoeve van de beoordeling moeten de volgende documenten in de projectenmodule worden gezet:

  • De bestekteksten met de criteria voor de circulaire sloop
  • Stoffeninventarisatie en overzicht van herbruikbare producten
  • De inschrijving van de aannemer m.b.t. tot de criteria voor de circulaire sloop
  • Het scheidingsplan van de aannemer voor het betreffende project
  • Certificaten van de sloopaannemer en de recyclebedrijven
  • Weegbonnen van vrijkomende materialen
  • Voorraadregistratie voor opgeslagen (deel)producten
  • Afleverbonnen voor hergebruikte (deel)producten

 

Inspectie tijdens de uitvoering van het project

Hierbij wordt op het werk gekeken of de aannemer werkt conform zijn inschrijving en kwaliteitssysteem voor het project. Bij tekortkomingen worden deze door de aannemer binnen twee weken aantoonbaar opgelost. Bij tekortkomingen waarbij niet aantoonbaar gewerkt wordt  zal een extra inspectie worden uitgevoerd. Projectinspecties kunnen op de volgende locaties uitgevoerd worden:

  • Projectlocatie: deze inspectie wordt uitgevoerd op de slooplocatie.
  • Be- of verwerkingsinrichting: deze inspectie is gericht op de juiste verwerking van de verkregen grondstoffen uit het gesloopte bouwwerk tot grondstof voor nieuwe duurzame producten.

Tekortkomingen  worden gerapporteerd aan de aannemer. Indien de opdrachtgever dit noodzakelijk vindt kunnen er extra inspecties uitgevoerd worden.